Financiële verantwoording en ANBI

De WNM stelt zich ten doel aanvullende ondersteuning te geven aan Nederlandse missionarissen (religieuzen en leken), zowel in financieel als materieel opzicht als met het oog op hun welzijn.

Beleidsplan

Het beleidsplan kunt u hier lezen.

Jaarrekening en begroting

De jaarrekening en de begroting van de WNM worden opgesteld door het Curatorium en ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Jaarlijks legt het Curatorium van de WNM verantwoording af aan haar donateurs middels het jaarbericht .

  • Jaarbericht 2018
  • Jaarbericht 2017

Activiteiten en financiële verantwoording

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording is te vinden in het jaarverslag. Voor de voorgenomen bestedingen kunt u de begroting inzien.

  • WNM Begroting 2017
  • WNM Begroting 2016

ANBI

In 1996 werd de WNM een publiek kerkelijke rechtspersoon. Door de bisschoppen werd een bestuur ingesteld, het Curatorium. Lees hier meer over de geschiedenis van de WNM.

De Week Nederlandse Missionaris is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statutaire naam: Kerkelijke Instelling Week voor de Nederlandse Missionaris.
RSIN/fiscaal nummer: 855793442

De instelling behoort tot de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms-Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms-Katholieke Kerk behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

Meer informatie over de ANBI-status van de WNM en hoe u kunt profiteren van mogelijke belastingaftrek vindt u hier.

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter:  vacature – benoeming door bisschoppenconferentie
Vicevoorzitter: Frater L. Ruitenberg
Penningmeester: De heer J.H. van Westerlaak
Secretaris: Zuster M. Ringnalda f.d.n.s.c
Lid: Mevrouw M.A.J. Baijens
Lid: Pater A.H. de Jong c.s.sp.
Lid: Broeder P. Bots o.f.m.
Lid: Pater H. Wijtten s.v.d.

Ambtelijk secretaris: De heer F. van Eenbergen

Beloningsbeleid

De leden van het Curatorium ontvangen voor de uitvoering van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs voor hun functie gemaakte onkosten.

Het team van de Week Nederlandse Missionaris (1,7 fte) wordt gesalarieerd conform de rechtspositieregeling van de KNR.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail aan contact@weeknederlandsemissionaris.nl of bel 06 – 15 14 2100

Bezoekadres
Frederik Hendriklaan 7
2582 BP DEN HAAG

Postadres
Postbus 14020
2501 GA DEN HAAG

IBAN: NL30RABO 0171 2111 11
RSIN/fiscaalnummer: 855793442