ANBI

Profiteer van belastingaftrek

anbi_logoDe Week Nederlandse Missionaris is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De ANBI-status brengt voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Daarmee komt dus al het geschonken geld ten goede aan het doel van de organisatie.

Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op de website van de belastingdienst.

Groepsbeschikking voor kerkgenootschappen
Elke organisatie die een goed doel nastreeft kan bij de Inspecteur van de Belastingen een verzoek indienen om als ANBI erkend te worden. Als de Inspecteur van oordeel is dat het doel van de organisatie voldoet aan de wettelijke criteria voor een algemeen nut beogende instelling geeft hij een beschikking af waarin de organisatie als ANBI wordt erkend. 

De Wet op de Inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om een groep met elkaar verbonden instellingen als ANBI instellingen te erkennen in één groepsbeschikking. Dat is gebeurd voor de kerkgenootschappen in Nederland, die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Voor de R.K. Kerk en al zijn zelfstandige onderdelen geldt de groepsbeschikking van 30 november 2007 die is afgegeven aan de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie te Utrecht.

De WNM is conform haar statuten een publieke kerkelijke rechtspersoon. Daarmee is de WNM in Nederland een zelfstandig onderdeel van de R.K. Kerkprovincie. Omdat de WNM een zelfstandig onderdeel is van de R.K. Kerk valt de WNM onder de bovengenoemde groepsbeschikking . Hierdoor is de WNM een ANBI.

De jaarrekening en de begroting van de WNM worden opgesteld door het Curatorium en ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Jaarlijks legt het Curatorium van de WNM verantwoording af aan haar donateurs middels het Jaarbericht WNM.

Meer informatie over aftrekbaarheid van giften aan een ANBI vindt u op de site van de Belastingdienst.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wilt u meer weten? Stuur dan een mail aan contact@weeknederlandsemissionaris.nl of bel: 070- 31 36 731.