Over ons
Wat we doen

Het belang van missie

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt missionarissen en missiewerkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.

Contact

Bezoekadres:
Frederik Hendriklaan 7
2582 BP  Den Haag

Postadres:
Postbus 14020
2501 GA Den Haag

Telefoon: 06 15 14 2100
of per e-mail

Ga naar ons contactformulier >

Ieder mens telt mee

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en missiewerkers financieel in hun levensonderhoud. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt zo bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missiewerkers, bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen.  

Pinksteractie

De steun van donateurs is onmisbaar. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden.

Voorlichting en educatie

De Week Nederlandse Missionaris brengt missie en het werk van missionarissen en missiewerkers voor de armen en kwetsbaren onder de aandacht van een breed publiek in Nederland. De WNM verstuurt minstens drie keer per jaar een nieuwsbrief aan haar achterban en tenminste zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Daarnaast verschijnen artikelen in diverse media zoals de Missionaire Agenda, parochiebladen en kranten.

WNM-Zeshoeken met foto’s32

WNM in 2020:

  • 19 landen
  • 19 uitzendingen van missiewerkers ondersteund
  • 19 verloftoelages aan missionarissen uitgekeerd
  • 3 maal bijzondere ziektekosten van missionarissen betaald
  • 2 maal een toelage voor definitief teruggekeerde missionarissen

Week Nederlandse Missionaris bestaat uit:

  • Curatorium Week Nederlandse Missionaris
  • Fonds Missionaire Werkers
  • Medewerkers (1,8 fte)
WNM-Zeshoeken met foto’s41

Organisatie

Curatorium Week Nederlandse Missionaris

Voorzitterfrater Wilfried van der Poll, fraters van Utrecht
Secretarisbroeder Piet Bots, o.f.m.
PenningmeesterHans van Westerlaak
LedenMarianne Baijens,  pater Herman Wijtten s.v.d., pater Albert de Jong c.s.sp.

Het Curatorium vergadert tenminste vier keer per jaar.

Medewerkers

Ambtelijk secretarisFrank van Eenbergen
Adviseur communicatie
en fondsenwerving
Tatiana Waterink
Financiële administratie Wim Ruigrok
VrijwilligerMieke Hotterbeekx


Commissie Fonds Missionair Werkers

Technisch voorzitter 
LedenMichael Baumeister, Toos Beentjes, father Fons Eppink m.h.m., Sanne Hoogendoorn,
Caroline zur Lage

De Commissie Fonds Missionair Werkers vergadert drie keer per jaar.
De commissie adviseert het Curatorium over de ondersteuning van de uit te zenden missionair werkers.

Geschiedenis

Voor de Nederlandse missionarissen en voor het missionaire werk wordt al meer dan tachtig jaar geld ingezameld. Dat parochies hun Pinkstercollecte wijden aan het missionaire werk is dan ook een lange traditie. De Week Nederlandse Missionaris voert campagne voor de missionarissen en missiewerkers.

Het ontstaan van de WNM

Elk jaar zamelen Nederlandse parochies geld in voor de Nederlandse missionarissen tijdens de Pinkstercollecte. Dat gaat terug naar het jaar 1937. Op initiatief van de Indische Missie Vereeniging (later stichting CMC) werd toen een ‘Week van gebed en offer voor de missiën in de Oost en West’ gehouden. Deze zogeheten Koloniale Missieweek werd elk jaar gehouden. Op veel scholen was er in de klassen een missiehoekje met een missiekalender, foto’s van een missionaris uit de parochie en voorwerpen uit de missie.

Bredere Pinksteractie

Tijdens de Tweede Wereldoorlog konden veel missionarissen niet naar de missiegebieden vertrekken. De collecte voor de missionarissen vond wel plaats. De opbrengst was voor het levensonderhoud van de missionarissen. In de jaren na de oorlog kwam het tot een grote toename van het aantal Nederlandse missionarissen ‘in den vreemde’. Daarmee rees bij ordes en congregaties de vraag om de Pinksteractie breder te trekken. In 1959 werd de Nederlandse missieweek ingesteld. De collecte werd in de week voor Pinksteren gehouden voor het werk van de Nederlandse missionarissen wereldwijd.

Week Nederlandse Missionaris

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft de Week voor de Nederlandse Missionaris (WNM) op 1 oktober 1970 ingesteld met Mgr. Bluyssen als voorzitter (tot 1975) van het bestuur: het Curatorium. De WNM kreeg als taak een jaarlijkse, landelijke actie te houden voor alle Nederlandse missionarissen in de week voor Pinksteren. Aan Stichting CMC werd de uitvoering van de jaarlijkse Pinksteractie toevertrouwd. De WNM ondersteunt Nederlandse missionarissen — religieuzen en leken — zowel in financieel als in materieel opzicht met oog op hun welzijn. Vanaf 2017 is de WNM als zelfstandig opererend bureau gevestigd in Den Haag. Van daaruit werkt een klein gedreven team aan het welzijn van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd.

WNM-Zeshoeken met foto’s10